O nas

Misja:


Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny - dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.


Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola


Koncepcja:


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Projekcie Organizacji Punktu Przedszkolnego.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wraz z załącznikiem nr 1 – Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17 )
 • Rozporządzenie MEN z dnia7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, po.1324)
 • Ustawa z dnia19 marca 2009r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz.458)
 • Projekt Organizacji Punktu Przedszkolnego

Charakterystyka punktu przedszkolnego

Dziecko:


 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie - jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy,
 • jest ciekawy poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga gotowość edukacyjną, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Absolwent :


 • lubi poznawać, tworzyć, odkrywać, poszukiwać
 • umie słuchać, łączy skutki z przyczynami, nowe doświadczenia z wiedzą nabytą,
 • wypowiada się swobodnie, pełnymi zdaniami, używa przymiotników,
 • czerpie przyjemność z samodzielnego tworzenia, przekształcania,
 • umie radzić sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umie współpracować, współdziałać z innymi, przestrzega wzajemnie ustanowione normy i zasady,
 • akceptuje odmienność, jest koleżeński i umie współodczuwać innych,
 • jest samodzielny , aktywny, potrafi zaspokajać własne potrzeby,
 • nazywa uczucia towarzyszące mu w różnych sytuacjach,
 • umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadania,
 • zna zasady bezpieczeństwa, umie utrzymać czystość i higienę osobistą,
 • zna i przestrzega zasad kultury zachowania,
 • zna kulturę własnego regionu, symbole narodowe,
 • Prezentuje wrażliwość i postawę proekologiczną,

Rodzice:


 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o rozwoju dziecka, jego potrzebach,
 • Otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Uczestniczą w życiu przedszkola -biorą udział w zajęciach otwartych, imprezach przedszkolnych i innych,
 • Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • Mają wpływ na rozwój placówki,
 • Dbają o realizowanie jednolitego systemu wychowawczego dla szeroko rozumianego dobra dziecka.

Nauczyciele:


 • Są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
 • Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, poprzez obserwację, diagnozę i pracę indywidualną,
 • Prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
 • Współpracują ze sobą , z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym,
 • Stosują nowatorskie metody pracy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podnosząc kwalifikacje zawodowe,
 • Wzbogacają warsztat pracy,
 • Dbają o komfort, wysoki standard, bezpieczeństwo i higienę w pomieszczeniach placówki i poza nią.

Cele szczegółowe:


 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ;zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • Wprowadzenie dzieci w świat estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • Kształtowanie u dzieci poczucie przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Koncepcja pracy punktu przedszkolnego ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności


PROMOCJA PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU I WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

Cele działań promocyjnych są spójne z celami placówki – zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowankom, a  przy okazji zbudowanie i wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola.
zobacz więcej


POPRAWA I MODERNIZACJA BAZY PRZEDSZKOLA

W tworzeniu dobrego wizerunku placówki i warunków do pracy z dziećmi sprzyja odpowiednia baza i wyposażenie, Najbliższe lata będą poświęcone trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie technicznym, uzupełnianie wyposażenia placówki w ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty edukacyjne oraz sprzęt audiowizualny.


DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

 1. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.
 2. Koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
 3. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
 4. Zmiany w tekście są nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego i po akceptacji rodziców.
 5. Raz w roku jest podejmowana dyskusja w celu ewentualnych poprawek.